Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. marca 2016

30. marec 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. marca 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 268,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
24. marec 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 53 mio USD 48 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 350,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,5 milijarde EUR na 1.073,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 28,1 milijarde EUR na 179,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 22,5 milijarde EUR na 292,2 milijarde EUR. V sredo, 23. marca 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 59,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 60,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 225,1 milijarde EUR (v primerjavi z 246,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,5 milijarde EUR na 977,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 25. marca 2016 Razlika od 18. marca 2016 – kupljeno Razlika od 18. marca 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,4 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 165,7 milijarde EUR +2,4 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,3 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 643,3 milijarde EUR +10,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 121,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 4 milijarde EUR na 543,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 309.172 1.319
  2.1 Terjatve do MDS 79.653 −3
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 229.519 1.323
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.881 −1.648
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.846 400
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.846 400
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 517.369 926
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 60.574 899
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 456.744 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 51 27
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 112.130 −2.054
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.327.808 12.425
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 977.742 12.520
  7.2 Drugi vrednostni papirji 350.066 −95
8 Dolg širše države v EUR 27.065 0
9 Druga sredstva 215.711 130
Skupaj sredstva 2.897.696 11.497
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.073.293 6.487
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 768.415 −17.582
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 543.217 4.023
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 225.140 −21.595
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 58 −11
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.378 −380
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 269.851 26.140
  5.1 Širša država 179.749 28.076
  5.2 Druge obveznosti 90.102 −1.936
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 56.701 −2.026
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.636 −1.044
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.659 −204
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.659 −204
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 211.927 −178
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 98.485 286
Skupaj obveznosti 2.897.696 11.497

Stiki za medije