Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. marcu 2016

30. marca 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. marca 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,9 mld. EUR na 268,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
24. marca 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 53 mil. USD 48 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 350,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 6,5 mld. EUR na 1 073,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 28,1 mld. EUR na 179,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 22,5 mld. EUR na 292,2 mld. EUR. V stredu 23. marca 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 59,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 60,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 225,1 mld. EUR (v porovnaní s 246,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,5 mld. EUR na 977,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 25. marcu 2016 Zmena oproti 18. marcu 2016: nákup Zmena oproti 18. marcu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,4 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 165,7 mld. EUR +2,4 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,3 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 643,3 mld. EUR +10,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 121,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 4 mld. EUR na 543,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 309 172 1 319
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 653 −3
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 229 519 1 323
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 881 −1 648
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 846 400
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 846 400
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 517 369 926
  5.1 Hlavné refinančné operácie 60 574 899
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 456 744 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 51 27
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 112 130 −2 054
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 327 808 12 425
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 977 742 12 520
  7.2 Ostatné cenné papiere 350 066 −95
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 065 0
9 Ostatné aktíva 215 711 130
Aktíva spolu 2 897 696 11 497
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 073 293 6 487
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 768 415 −17 582
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 543 217 4 023
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 225 140 −21 595
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 58 −11
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 378 −380
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 269 851 26 140
  5.1 Verejná správa 179 749 28 076
  5.2 Ostatné záväzky 90 102 −1 936
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 56 701 −2 026
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 636 −1 044
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 659 −204
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 659 −204
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 211 927 −178
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 98 485 286
Pasíva spolu 2 897 696 11 497

Kontakt pre médiá