Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 marca 2016 roku

30 marca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25.03.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,9 mld EUR, do 268,6 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
24.03.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 53 mln USD 48 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR, do 350,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 6,5 mld EUR, do 1073,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 28,1 mld EUR, do 179,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 22,5 mld EUR, do 292,2 mld EUR. W środę 23.03.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 59,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 60,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 225,1 mld EUR (wobec 246,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,5 mld EUR, do 977,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 25.03.2016 Różnica wobec 18.03.2016 – zakup Różnica wobec 18.03.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,4 mld EUR 0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 165,7 mld EUR +2,4 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,3 mld EUR +0,2 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 643,3 mld EUR +10,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 121,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4 mld EUR, do 543,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 309.172 1.319
  2.1 Należności od MFW 79.653 −3
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 229.519 1.323
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.881 −1.648
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.846 400
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.846 400
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 517.369 926
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 60.574 899
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 456.744 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 51 27
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 112.130 −2.054
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.327.808 12.425
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 977.742 12.520
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 350.066 −95
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.065 0
9 Pozostałe aktywa 215.711 130
Aktywa razem 2.897.696 11.497
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.073.293 6.487
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 768.415 −17.582
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 543.217 4.023
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 225.140 −21.595
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 58 −11
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.378 −380
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 269.851 26.140
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 179.749 28.076
  5.2 Pozostałe zobowiązania 90.102 −1.936
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 56.701 −2.026
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.636 −1.044
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.659 −204
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.659 −204
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 211.927 −178
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.485 286
Pasywa razem 2.897.696 11.497

Kontakt z mediami