Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 maart 2016

30 maart 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 maart 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 268,6 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
24 maart 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 53 miljoen USD 48 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 350,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,5 miljard naar EUR 1.073,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 28,1 miljard naar EUR 179,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 22,5 miljard naar EUR 292,2 miljard. Op woensdag 23 maart 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 59,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 60,6 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 225,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 246,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,5 miljard naar EUR 977,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 25 maart 2016 Verschil t.o.v. 18 maart 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 18 maart 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,4 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 165,7 miljard +EUR 2,4 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,3 miljard +EUR 0,2 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 643,3 miljard +EUR 10,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 121,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4 miljard naar EUR 543,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 309.172 1.319
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.653 −3
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 229.519 1.323
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.881 −1.648
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.846 400
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.846 400
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 517.369 926
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 60.574 899
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 456.744 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 51 27
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 112.130 −2.054
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.327.808 12.425
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 977.742 12.520
  7.2 Overige waardepapieren 350.066 −95
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.065 0
9 Overige activa 215.711 130
Totaal activa 2.897.696 11.497
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.073.293 6.487
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 768.415 −17.582
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 543.217 4.023
  2.2 Depositofaciliteit 225.140 −21.595
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 58 −11
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.378 −380
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 269.851 26.140
  5.1 Overheid 179.749 28.076
  5.2 Overige verplichtingen 90.102 −1.936
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 56.701 −2.026
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.636 −1.044
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.659 −204
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.659 −204
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 211.927 −178
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 98.485 286
Totaal passiva 2.897.696 11.497

Contactpersonen voor de media