Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 25. martā

2016. gada 30. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 25. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 268.6 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2916. gada 24. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 53 milj. ASV dolāru 48 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 350.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.5 mljrd. euro (līdz 1 073.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 28.1 mljrd. euro (līdz 179.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 22.5 mljrd. euro (līdz 292.2 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 23. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 59.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 60.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 225.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 246.7 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.5 mljrd. euro (līdz 977.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 25. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 18. martu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 18. martu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.4 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 165.7 mljrd. euro +2.4 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.3 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 643.3 mljrd. euro +10.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 121.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (4.1. pasīvu postenis) palielinājās par 4 mljrd. euro (līdz 543.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 309 172 1 319
  2.1 SVF debitoru parādi 79 653 −3
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 229 519 1 323
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27 881 −1 648
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 846 400
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 846 400
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 517 369 926
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 60 574 899
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 456 744 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 51 27
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 112 130 −2 054
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 327 808 12 425
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 977 742 12 520
  7.2 Pārējie vērtspapīri 350 066 −95
8 Valdības parāds euro 27 065 0
9 Pārējie aktīvi 215 711 130
Kopā aktīvi 2 897 696 11 497
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 073 293 6 487
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 768 415 −17 582
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 543 217 4 023
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 225 140 −21 595
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 58 −11
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 378 −380
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 269 851 26 140
  5.1 Saistības pret valdību 179 749 28 076
  5.2 Pārējās saistības 90 102 −1 936
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 56 701 −2 026
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 636 −1 044
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 659 −204
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 659 −204
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 211 927 −178
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 98 485 286
Kopā pasīvi 2 897 696 11 497

Kontaktinformācija presei