Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 25. ožujka 2016.

30. ožujka 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 25. ožujka 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,9 mlrd. EUR na 268,6 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
24. ožujka 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 53 mil. USD 48 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 mlrd. EUR na 350,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 6,5 mlrd. EUR na 1.073,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 28,1 mlrd. EUR na 179,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 22,5 mlrd. EUR na 292,2 mlrd. EUR. U srijedu, 23. ožujka 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 59,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 60,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prošlog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 225,1 mlrd. EUR (u odnosu na 246,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,5 mlrd. EUR na 977,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 25. ožujka 2016. Razlika u odnosu na 18. ožujka 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 18. ožujka 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,4 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 165,7 mlrd. EUR +2,4 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,3 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 643,3 mlrd. EUR +10,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 121,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 4 mlrd. EUR na 543,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 309 172 1 319
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 653 −3
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 229 519 1 323
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 881 −1 648
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 846 400
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 846 400
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 517 369 926
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 60 574 899
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 456 744 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 51 27
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 112 130 −2 054
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 327 808 12 425
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 977 742 12 520
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 350 066 −95
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 065 0
9 Ostala imovina 215 711 130
Ukupno imovina 2 897 696 11 497
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 073 293 6 487
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 768 415 −17 582
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 543 217 4 023
  2.2 Novčani depoziti 225 140 −21 595
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 58 −11
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 378 −380
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 269 851 26 140
  5.1 Opća država 179 749 28 076
  5.2 Ostale obveze 90 102 −1 936
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 56 701 −2 026
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 636 −1 044
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 659 −204
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 659 −204
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 211 927 −178
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 98 485 286
Ukupno obveze 2 897 696 11 497

Kontaktni podatci za medije