Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.3.2016

30.3.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.3.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 268,6 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
24.3.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 53 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 48 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 350,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,5 miljardilla eurolla 1 073,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 28,1 miljardilla eurolla 179,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 22,5 miljardilla eurolla 292,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.3.2016 erääntyi 59,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 60,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 225,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 246,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,5 miljardilla eurolla 977,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 25.3.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,4 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 165,7 miljardia euroa +2,4 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,3 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 643,3 miljardia euroa +10,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 121,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4 miljardilla eurolla 543,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 309 172 1 319
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 653 −3
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 229 519 1 323
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 881 −1 648
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 846 400
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 846 400
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 517 369 926
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 60 574 899
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 456 744 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 51 27
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 112 130 −2 054
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 327 808 12 425
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 977 742 12 520
  7.2 Muut arvopaperit 350 066 −95
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 065 0
9 Muut saamiset 215 711 130
Vastaavaa yhteensä 2 897 696 11 497
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 073 293 6 487
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 768 415 −17 582
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 543 217 4 023
  2.2 Talletusmahdollisuus 225 140 −21 595
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 58 −11
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 378 −380
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 269 851 26 140
  5.1 Julkisyhteisöt 179 749 28 076
  5.2 Muut 90 102 −1 936
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 56 701 −2 026
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 636 −1 044
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 659 −204
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 659 −204
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 211 927 −178
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 98 485 286
Vastattavaa yhteensä 2 897 696 11 497

Yhteyshenkilöt