Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. marts 2016

30. marts 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. marts 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,9 mia. euro til 268,6 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
24. marts 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 53 mio. USD 48 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 350,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,5 mia. euro til 1.073,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 28,1 mia. euro til 179,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 22,5 mia. euro til 292,2 mia. euro. Onsdag den 23. marts 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 59,7 mia. euro, og en ny på 60,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 225,1 mia. euro (mod 246,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,5 mia. euro til 977,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 25. marts 2016 Ændring i forhold til 18. marts 2016 – opkøb Ændring i forhold til 18. marts 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,4 mia. euro - -0,2 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,8 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 165,7 mia. euro +2,4 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,3 mia. euro +0,2 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 643,3 mia. euro +10,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 121,3 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4 mia. euro til 543,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 309.172 1.319
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.653 −3
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 229.519 1.323
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.881 −1.648
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.846 400
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.846 400
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 517.369 926
  5.1 Primære markedsoperationer 60.574 899
  5.2 Langfristede markedsoperationer 456.744 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 51 27
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 112.130 −2.054
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.327.808 12.425
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 977.742 12.520
  7.2 Andre værdipapirer 350.066 −95
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.065 0
9 Andre aktiver 215.711 130
Aktiver i alt 2.897.696 11.497
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.073.293 6.487
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 768.415 −17.582
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 543.217 4.023
  2.2 Indlånsfacilitet 225.140 −21.595
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 58 −11
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.378 −380
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 269.851 26.140
  5.1 Offentlig forvaltning og service 179.749 28.076
  5.2 Andre forpligtelser 90.102 −1.936
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 56.701 −2.026
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.636 −1.044
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.659 −204
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.659 −204
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 211.927 −178
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 98.485 286
Passiver i alt 2.897.696 11.497

Medie- og pressehenvendelser