Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. březnu 2016

30. března 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. března 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,9 mld. EUR na 268,6 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
24. března 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 53 mil. USD 48 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 350,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 6,5 mld. EUR na 1 073,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 28,1 mld. EUR na 179,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 22,5 mld. EUR na 292,2 mld. EUR. Ve středu 23. března 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 59,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 60,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 225,1 mld. EUR (oproti 246,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12,5 mld. EUR na 977,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 25. březnu 2016 Rozdíl v porovnání s 18. březnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 18. březnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,4 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 165,7 mld. EUR +2,4 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,3 mld. EUR +0,2 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 643,3 mld. EUR +10,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 121,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4 mld. EUR na 543,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 309 172 1 319
  2.1 Pohledávky za MMF 79 653 −3
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 229 519 1 323
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 881 −1 648
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 846 400
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 846 400
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 517 369 926
  5.1 Hlavní refinanční operace 60 574 899
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 456 744 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 51 27
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 112 130 −2 054
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 327 808 12 425
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 977 742 12 520
  7.2 Ostatní cenné papíry 350 066 −95
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 065 0
9 Ostatní aktiva 215 711 130
Aktiva celkem 2 897 696 11 497
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 073 293 6 487
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 768 415 −17 582
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 543 217 4 023
  2.2 Vkladová facilita 225 140 −21 595
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 58 −11
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 378 −380
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 269 851 26 140
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 179 749 28 076
  5.2 Ostatní závazky 90 102 −1 936
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 56 701 −2 026
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 636 −1 044
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 659 −204
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 659 −204
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 211 927 −178
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 485 286
Pasiva celkem 2 897 696 11 497

Kontakty pro média