Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 март 2016 г.

30 март 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 25 март 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,9 млрд. евро до 268,6 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
24 март 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 53 млн. щатски долара 48 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 350,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 6,5 млрд. евро до 1073,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 28,1 млрд. евро до 179,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 22,5 млрд. евро до 292,2 млрд. евро. На 23 март 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 59,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 60,6 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 225,1 млрд. евро (при 246,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,5 млрд. евро до 977,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 25 март 2016 г. Разлика спрямо 18 март 2016 г. – покупки Разлика спрямо 18 март 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,4 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 165,7 млрд. евро +2,4 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,3 млрд. евро +0,2 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 643,3 млрд. евро +10,3 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 121,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 4 млрд. евро до 543,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 309 172 1 319
  2.1 Вземания от МВФ 79 653 −3
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 229 519 1 323
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 881 −1 648
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 846 400
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 846 400
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 517 369 926
  5.1 Основни операции по рефинансиране 60 574 899
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 456 744 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 51 27
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 112 130 −2 054
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 327 808 12 425
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 977 742 12 520
  7.2 Други ценни книжа 350 066 −95
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 065 0
9 Други активи 215 711 130
Общо активи 2 897 696 11 497
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 073 293 6 487
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 768 415 −17 582
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 543 217 4 023
  2.2 Депозитно улеснение 225 140 −21 595
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 58 −11
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 378 −380
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 269 851 26 140
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 179 749 28 076
  5.2 Други задължения 90 102 −1 936
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 56 701 −2 026
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 636 −1 044
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 659 −204
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 659 −204
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 211 927 −178
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 98 485 286
Общо пасиви 2 897 696 11 497

Данни за контакт за медиите