Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 mars 2016

8 mars 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 4 mars 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 269 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
3 mars 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 87 miljoner USD 85 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 351,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 1 065,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 25,3 miljarder EUR till 102,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 29 miljarder EUR till 271,1 miljarder EUR. Onsdagen den 2 mars 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 65,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 61,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 246,8 miljarder EUR (jämfört med 222,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 15,5 miljarder EUR till 936,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 4 mars 2016 Förändring jämfört med den 26 februari 2016 – Köp Förändring jämfört med den 26 februari 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,9 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 159,9 miljarder EUR +2,1 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 18,9 miljarder EUR +0,4 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 608,0 miljarder EUR +13,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 121,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,7 miljarder EUR till 564,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 306.902 −400
  2.1 Fordringar på IMF 79.675 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 227.227 −400
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.562 1.047
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.780 135
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.780 135
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 518.038 −4.573
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 61.291 −4.464
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 456.744 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 2 −109
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 114.392 −332
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.288.211 15.459
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 936.769 15.342
  7.2 Andra värdepapper 351.442 117
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.065 0
9 Övriga tillgångar 212.178 −1.794
Summa tillgångar 2.859.841 9.542
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.065.518 2.966
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 811.262 25.136
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 564.344 701
  2.2 Inlåningsfacilitet 246.815 24.440
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 103 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.918 −128
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 199.438 −20.929
  5.1 Offentliga sektorn 102.759 −25.282
  5.2 Övriga skulder 96.680 4.353
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 54.483 2.200
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.170 1.913
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.070 −905
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.070 −905
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 209.433 −721
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 98.199 9
Summa skulder 2.859.841 9.542

Kontakt för media