Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. marca 2016

8. marec 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. marca 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 269 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
3. marec 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 87 mio USD 85 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 351,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3 milijarde EUR na 1.065,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 25,3 milijarde EUR na 102,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 29 milijard EUR na 271,1 milijarde EUR. V sredo, 2. marca 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 65,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 61,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 246,8 milijarde EUR (v primerjavi z 222,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 15,5 milijarde EUR na 936,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 4. marca 2016 Razlika od 26. februarja 2016 – kupljeno Razlika od 26. februarja 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,9 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 159,9 milijarde EUR +2,1 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 18,9 milijarde EUR +0,4 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 608,0 milijarde EUR +13,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 121,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 0,7 milijarde EUR na 564,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 306.902 −400
  2.1 Terjatve do MDS 79.675 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 227.227 −400
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.562 1.047
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.780 135
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.780 135
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 518.038 −4.573
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 61.291 −4.464
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 456.744 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 −109
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 114.392 −332
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.288.211 15.459
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 936.769 15.342
  7.2 Drugi vrednostni papirji 351.442 117
8 Dolg širše države v EUR 27.065 0
9 Druga sredstva 212.178 −1.794
Skupaj sredstva 2.859.841 9.542
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.065.518 2.966
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 811.262 25.136
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 564.344 701
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 246.815 24.440
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 103 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.918 −128
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 199.438 −20.929
  5.1 Širša država 102.759 −25.282
  5.2 Druge obveznosti 96.680 4.353
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 54.483 2.200
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 7.170 1.913
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.070 −905
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.070 −905
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 209.433 −721
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 98.199 9
Skupaj obveznosti 2.859.841 9.542

Stiki za medije