Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému ku 4. marcu 2016

8. marca 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. marca 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 269 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
3. marca 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 87 mil. USD 85 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 351,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3 mld. EUR na 1 065,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 25,3 mld. EUR na 102,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 29 mld. EUR na 271,1 mld. EUR. V stredu 2. marca 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 65,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 61,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 246,8 mld. EUR (v porovnaní s 222,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 15,5 mld. EUR na 936,8 mld. EUR V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota ku 4. marcu 2016 Zmena oproti 26. februáru 2016: nákup Zmena oproti 26. februáru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,9 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 159,9 mld. EUR +2,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 18,9 mld. EUR +0,4 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 608,0 mld. EUR +13,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 121,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 0,7 mld. EUR na 564,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 306 902 −400
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 675 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 227 227 −400
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 562 1 047
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 780 135
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 780 135
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 518 038 −4 573
  5.1 Hlavné refinančné operácie 61 291 −4 464
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 456 744 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 −109
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 114 392 −332
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 288 211 15 459
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 936 769 15 342
  7.2 Ostatné cenné papiere 351 442 117
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 065 0
9 Ostatné aktíva 212 178 −1 794
Aktíva spolu 2 859 841 9 542
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 065 518 2 966
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 811 262 25 136
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 564 344 701
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 246 815 24 440
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 103 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 918 −128
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 199 438 −20 929
  5.1 Verejná správa 102 759 −25 282
  5.2 Ostatné záväzky 96 680 4 353
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 54 483 2 200
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 170 1 913
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 070 −905
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 070 −905
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 209 433 −721
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 98 199 9
Pasíva spolu 2 859 841 9 542

Kontakt pre médiá