Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 marca 2016 roku

8 marca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4.03.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 269 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
3.03.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 87 mln USD 85 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld EUR, do 351,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3 mld EUR, do 1065,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 25,3 mld EUR, do 102,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 29 mld EUR, do 271,1 mld EUR. W środę 2.03.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 65,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 61,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 246,8 mld EUR (wobec 222,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 15,5 mld EUR, do 936,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 4.03.2016 Różnica wobec 26.02.2016 – zakup Różnica wobec 26.02.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,9 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 159,9 mld EUR +2,1 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 18,9 mld EUR +0,4 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 608,0 mld EUR +13,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 121,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 0,7 mld EUR, do 564,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 306.902 −400
  2.1 Należności od MFW 79.675 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 227.227 −400
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.562 1.047
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.780 135
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.780 135
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 518.038 −4.573
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 61.291 −4.464
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 456.744 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 2 −109
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 114.392 −332
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.288.211 15.459
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 936.769 15.342
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 351.442 117
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.065 0
9 Pozostałe aktywa 212.178 −1.794
Aktywa razem 2.859.841 9.542
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.065.518 2.966
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 811.262 25.136
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 564.344 701
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 246.815 24.440
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 103 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.918 −128
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 199.438 −20.929
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 102.759 −25.282
  5.2 Pozostałe zobowiązania 96.680 4.353
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 54.483 2.200
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.170 1.913
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.070 −905
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.070 −905
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 209.433 −721
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.199 9
Pasywa razem 2.859.841 9.542

Kontakt z mediami