Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 maart 2016

8 maart 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 maart 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 269 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
3 maart 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 87 miljoen USD 85 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (passiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 351,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3 miljard naar EUR 1.065,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 25,3 miljard naar EUR 102,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 29 miljard naar EUR 271,1 miljard. Op woensdag 2 maart 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 65,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 61,3 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 246,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 222,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 15,5 miljard naar EUR 936,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 4 maart 2016 Verschil t.o.v. 26 februari 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 26 februari 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,9 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 159,9 miljard +EUR 2,1 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 18,9 miljard +EUR 0,4 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 608,0 miljard +EUR 13,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 121,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,7 miljard naar EUR 564,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 306.902 −400
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.675 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 227.227 −400
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.562 1.047
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.780 135
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.780 135
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 518.038 −4.573
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 61.291 −4.464
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 456.744 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 −109
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 114.392 −332
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.288.211 15.459
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 936.769 15.342
  7.2 Overige waardepapieren 351.442 117
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.065 0
9 Overige activa 212.178 −1.794
Totaal activa 2.859.841 9.542
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.065.518 2.966
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 811.262 25.136
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 564.344 701
  2.2 Depositofaciliteit 246.815 24.440
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 103 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.918 −128
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 199.438 −20.929
  5.1 Overheid 102.759 −25.282
  5.2 Overige verplichtingen 96.680 4.353
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 54.483 2.200
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.170 1.913
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.070 −905
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.070 −905
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 209.433 −721
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 98.199 9
Totaal passiva 2.859.841 9.542

Contactpersonen voor de media