Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 4. martā

2016. gada 8. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 4. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 269 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 3. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 87 milj. ASV dolāru 85 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 351.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 1 065.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 25.3 mljrd. euro (līdz 102.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 29 mljrd. euro (līdz 271.1 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 2. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 65.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 61.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 246.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 222.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 15.5 mljrd. euro (līdz 936.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 4. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 26. februāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 26. februāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.9 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 159.9 mljrd. euro +2.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 18.9 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 608.0 mljrd. euro +13.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 121.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 564.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 306 902 −400
  2.1 SVF debitoru parādi 79 675 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 227 −400
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 562 1 047
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 780 135
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 780 135
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 518 038 −4 573
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 61 291 −4 464
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 456 744 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 −109
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 114 392 −332
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 288 211 15 459
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 936 769 15 342
  7.2 Pārējie vērtspapīri 351 442 117
8 Valdības parāds euro 27 065 0
9 Pārējie aktīvi 212 178 −1 794
Kopā aktīvi 2 859 841 9 542
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 065 518 2 966
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 811 262 25 136
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 564 344 701
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 246 815 24 440
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 103 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 918 −128
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 199 438 −20 929
  5.1 Saistības pret valdību 102 759 −25 282
  5.2 Pārējās saistības 96 680 4 353
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 54 483 2 200
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 170 1 913
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 070 −905
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 070 −905
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 209 433 −721
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 98 199 9
Kopā pasīvi 2 859 841 9 542

Kontaktinformācija presei