Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 4. ožujka 2016.

8. ožujka 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 4. ožujka 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 269 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
3. ožujka 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 87 mil. USD 85 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,1 mlrd. EUR na 351,4 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3 mlrd. EUR na 1.065,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 25,3 mlrd. EUR na 102,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 29 mlrd. EUR na 271,1 mlrd. EUR. U srijedu, 2. ožujka 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 65,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 61,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 246,8 mlrd. EUR (u odnosu na 222,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 15,5 mlrd. EUR na 936,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 4. ožujka 2016. Razlika u odnosu na 26. veljače 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 26. veljače 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,9 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 159,9 mlrd. EUR +2,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 18,9 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 608,0 mlrd. EUR +13,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 121,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 0,7 mlrd. EUR na 564,3 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 306 902 −400
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 675 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 227 227 −400
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 562 1 047
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 780 135
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 780 135
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 518 038 −4 573
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 61 291 −4 464
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 456 744 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 2 −109
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 114 392 −332
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 288 211 15 459
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 936 769 15 342
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 351 442 117
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 065 0
9 Ostala imovina 212 178 −1 794
Ukupno imovina 2 859 841 9 542
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 065 518 2 966
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 811 262 25 136
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 564 344 701
  2.2 Novčani depoziti 246 815 24 440
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 103 −5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 918 −128
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 199 438 −20 929
  5.1 Opća država 102 759 −25 282
  5.2 Ostale obveze 96 680 4 353
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 54 483 2 200
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 170 1 913
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 070 −905
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 070 −905
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 209 433 −721
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 98 199 9
Ukupno obveze 2 859 841 9 542

Kontaktni podatci za medije