Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. marts 2016

8. marts 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. marts 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 269 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
3. marts 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 87 mio. USD 85 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 351,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3 mia. euro til 1.065,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 25,3 mia. euro til 102,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 29 mia. euro til 271,1 mia. euro. Onsdag den 2. marts 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 65,8 mia. euro, og en ny på 61,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 246,8 mia. euro (mod 222,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 15,5 mia. euro til 936,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 4. marts 2016 Ændring i forhold til 26. februar 2016 – opkøb Ændring i forhold til 26. februar 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,9 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 159,9 mia. euro +2,1 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 18,9 mia. euro +0,4 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 608,0 mia. euro +13,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 121,3 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,7 mia. euro til 564,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 306.902 −400
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.675 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 227.227 −400
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.562 1.047
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.780 135
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.780 135
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 518.038 −4.573
  5.1 Primære markedsoperationer 61.291 −4.464
  5.2 Langfristede markedsoperationer 456.744 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 −109
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 114.392 −332
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.288.211 15.459
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 936.769 15.342
  7.2 Andre værdipapirer 351.442 117
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.065 0
9 Andre aktiver 212.178 −1.794
Aktiver i alt 2.859.841 9.542
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.065.518 2.966
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 811.262 25.136
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 564.344 701
  2.2 Indlånsfacilitet 246.815 24.440
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 103 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.918 −128
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 199.438 −20.929
  5.1 Offentlig forvaltning og service 102.759 −25.282
  5.2 Andre forpligtelser 96.680 4.353
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 54.483 2.200
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 7.170 1.913
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.070 −905
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.070 −905
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 209.433 −721
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 98.199 9
Passiver i alt 2.859.841 9.542

Medie- og pressehenvendelser