Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 4. březnu 2016

8. března 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. března 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 269 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
3. března 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 87 mil. USD 85 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 351,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3 mld. EUR na 1 065,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 25,3 mld. EUR na 102,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 29 mld. EUR na 271,1 mld. EUR. Ve středu 2. března 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 65,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 61,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 246,8 mld. EUR (ve srovnání s 222,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 15,5 mld. EUR na 936,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 4. březnu 2016 Rozdíl v porovnání s 26. únorem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 26. únorem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,9 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 159,9 mld. EUR +2,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 18,9 mld. EUR +0,4 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 608,0 mld. EUR +13,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 121,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,7 mld. EUR na 564,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 306 902 −400
  2.1 Pohledávky za MMF 79 675 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 227 227 −400
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 562 1 047
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 780 135
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 780 135
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 518 038 −4 573
  5.1 Hlavní refinanční operace 61 291 −4 464
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 456 744 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 2 −109
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 114 392 −332
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 288 211 15 459
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 936 769 15 342
  7.2 Ostatní cenné papíry 351 442 117
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 065 0
9 Ostatní aktiva 212 178 −1 794
Aktiva celkem 2 859 841 9 542
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 065 518 2 966
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 811 262 25 136
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 564 344 701
  2.2 Vkladová facilita 246 815 24 440
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 103 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 918 −128
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 199 438 −20 929
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 102 759 −25 282
  5.2 Ostatní závazky 96 680 4 353
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 54 483 2 200
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 170 1 913
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 070 −905
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 070 −905
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 209 433 −721
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 199 9
Pasiva celkem 2 859 841 9 542

Kontakty pro média