Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 март 2016 г.

8 март 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 4 март 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 269 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
3 март 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 87 млн. щатски долара 85 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 351,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3 млрд. евро до 1065,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 25,3 млрд. евро до 102,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 29 млрд. евро до 271,1 млрд. евро. На 2 март 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 65,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 61,3 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 246,8 млрд. евро (при 222,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 15,5 млрд. евро до 936,8 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 4 март 2016 г. Разлика спрямо 26 февруари 2016 г. – покупки Разлика спрямо 26 февруари 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,9 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 159,9 млрд. евро +2,1 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 18,9 млрд. евро +0,4 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 608,0 млрд. евро +13,3 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 121,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 0,7 млрд. евро до 564,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 306 902 −400
  2.1 Вземания от МВФ 79 675 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 227 227 −400
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 562 1 047
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 780 135
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 780 135
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 518 038 −4 573
  5.1 Основни операции по рефинансиране 61 291 −4 464
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 456 744 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 2 −109
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 114 392 −332
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 288 211 15 459
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 936 769 15 342
  7.2 Други ценни книжа 351 442 117
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 065 0
9 Други активи 212 178 −1 794
Общо активи 2 859 841 9 542
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 065 518 2 966
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 811 262 25 136
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 564 344 701
  2.2 Депозитно улеснение 246 815 24 440
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 103 −5
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 918 −128
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 199 438 −20 929
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 102 759 −25 282
  5.2 Други задължения 96 680 4 353
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 54 483 2 200
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 170 1 913
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 070 −905
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 070 −905
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 209 433 −721
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 98 199 9
Общо пасиви 2 859 841 9 542

Данни за контакт за медиите