Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 januari 2016

19 januari 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 15 januari 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 270,5 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
14 januari 2016  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 117 miljoner USD 125 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1 miljard EUR till 355,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 8,3 miljarder EUR till 1 065,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 27,9 miljarder EUR till 95,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 10,7 miljarder EUR till 319,2 miljarder EUR. Onsdagen den 13 januari 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 70,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 65,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 216 miljarder EUR (jämfört med 210,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17,3 miljarder EUR till 829,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 15 januari 2016 Förändring jämfört med den 8 januari 2016 – Köp Förändring jämfört med den 8 januari 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,6 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,6 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 146,0 miljarder EUR + 2,3 miljarder EUR - 0,3 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 15,4 miljarder EUR + 0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 515,2 miljarder EUR + 15,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 123,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15,9 miljarder EUR till 547,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 308.405 −376
  2.1 Fordringar på IMF 80.357 −11
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 228.049 −365
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.926 705
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.548 1.644
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.548 1.644
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 535.352 −4.825
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 65.742 −4.890
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 469.543 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 67 65
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 111.835 1.248
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.185.432 16.320
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 829.717 17.276
  7.2 Andra värdepapper 355.715 −956
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.145 0
9 Övriga tillgångar 221.909 −3.341
Summa tillgångar 2.778.265 11.376
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.065.603 −8.258
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 763.679 −10.018
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 547.534 −15.902
  2.2 Inlåningsfacilitet 215.962 5.836
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 183 47
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.870 −33
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 178.371 28.932
  5.1 Offentliga sektorn 95.387 27.921
  5.2 Övriga skulder 82.984 1.011
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.153 −751
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.490 1.679
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.203 −901
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.203 −901
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 215.912 296
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 97.633 429
Summa skulder 2.778.265 11.376

Kontakt för media