Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. januarja 2016

19. januar 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. januarja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 270,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
14. januar 2016  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 117 mio USD 125 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1 milijardo EUR na 355,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 8,3 milijarde EUR na 1.065,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 27,9 milijarde EUR na 95,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 10,7 milijarde EUR na 319,2 milijarde EUR. V sredo, 13. januarja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 70,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 65,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 216 milijard EUR (v primerjavi z 210,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17,3 milijarde EUR na 829,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 15. januarja 2016 Razlika od 8. januarja 2016 – kupljeno Razlika od 8. januarja 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,6 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,6 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 146,0 milijarde EUR +2,3 milijarde EUR –0,3 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 15,4 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 515,2 milijarde EUR +15,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 15,9 milijarde EUR na 547,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 308.405 −376
  2.1 Terjatve do MDS 80.357 −11
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 228.049 −365
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.926 705
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.548 1.644
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.548 1.644
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 535.352 −4.825
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 65.742 −4.890
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 469.543 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 67 65
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 111.835 1.248
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.185.432 16.320
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 829.717 17.276
  7.2 Drugi vrednostni papirji 355.715 −956
8 Dolg širše države v EUR 25.145 0
9 Druga sredstva 221.909 −3.341
Skupaj sredstva 2.778.265 11.376
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.065.603 −8.258
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 763.679 −10.018
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 547.534 −15.902
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 215.962 5.836
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 183 47
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.870 −33
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 178.371 28.932
  5.1 Širša država 95.387 27.921
  5.2 Druge obveznosti 82.984 1.011
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 38.153 −751
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.490 1.679
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.203 −901
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.203 −901
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 215.912 296
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 97.633 429
Skupaj obveznosti 2.778.265 11.376

Stiki za medije