Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. januáru 2016

19. januára 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. januára 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 270,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
14. januára 2016  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 117 mil. USD 125 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1 mld. EUR na 355,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 8,3 mld. EUR na 1 065,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 27,9 mld. EUR na 95,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 10,7 mld. EUR na 319,2 mld. EUR. V stredu 13. januára 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 70,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 65,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 216 mld. EUR (v porovnaní s 210,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17,3 mld. EUR na 829,7 mld. EUR V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 15. januáru 2016 Zmena oproti 8. januáru 2016: nákup Zmena oproti 8. januáru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 146,0 mld. EUR +2,3 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 15,4 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 515,2 mld. EUR +15,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 15,9 mld. EUR na 547,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 308 405 −376
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 357 −11
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 228 049 −365
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 926 705
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 548 1 644
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 548 1 644
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 535 352 −4 825
  5.1 Hlavné refinančné operácie 65 742 −4 890
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 469 543 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 67 65
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 111 835 1 248
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 185 432 16 320
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 829 717 17 276
  7.2 Ostatné cenné papiere 355 715 −956
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 145 0
9 Ostatné aktíva 221 909 −3 341
Aktíva spolu 2 778 265 11 376
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 065 603 −8 258
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 763 679 −10 018
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 547 534 −15 902
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 215 962 5 836
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 183 47
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 870 −33
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 178 371 28 932
  5.1 Verejná správa 95 387 27 921
  5.2 Ostatné záväzky 82 984 1 011
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 153 −751
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 490 1 679
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 203 −901
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 203 −901
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 215 912 296
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 97 633 429
Pasíva spolu 2 778 265 11 376

Kontakt pre médiá