Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 stycznia 2016 roku

19 stycznia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15.01.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR do poziomu 270,5 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
14.01.2016  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 117 mln USD 125 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1 mld EUR do poziomu 355,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 8,3 mld EUR do poziomu 1065,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 27,9 mld EUR do poziomu 95,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 10,7 mld EUR do poziomu 319,2 mld EUR. W środę 13.01.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 70,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 65,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 216 mld EUR (wobec 210,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17,3 mld EUR do poziomu 829,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 15.01.2016 Różnica wobec 8.01.2016 – zakup Różnica wobec 8.01.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,6 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,6 mld EUR –0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 146,0 mld EUR +2,3 mld EUR –0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 15,4 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 515,2 mld EUR +15,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 15,9 mld EUR do poziomu 547,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 308.405 −376
  2.1 Należności od MFW 80.357 −11
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 228.049 −365
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.926 705
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.548 1.644
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.548 1.644
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 535.352 −4.825
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 65.742 −4.890
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 469.543 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 67 65
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 111.835 1.248
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.185.432 16.320
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 829.717 17.276
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 355.715 −956
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.145 0
9 Pozostałe aktywa 221.909 −3.341
Aktywa razem 2.778.265 11.376
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.065.603 −8.258
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 763.679 −10.018
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 547.534 −15.902
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 215.962 5.836
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 183 47
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.870 −33
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 178.371 28.932
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 95.387 27.921
  5.2 Pozostałe zobowiązania 82.984 1.011
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 38.153 −751
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.490 1.679
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.203 −901
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.203 −901
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 215.912 296
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.633 429
Pasywa razem 2.778.265 11.376

Kontakt z mediami