Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 januari 2016

19 januari 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 januari 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 270,5 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
14 januari 2016  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 117 miljoen USD 125 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 355,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 8,3 miljard naar EUR 1.065,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 27,9 miljard naar EUR 95,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 10,7 miljard naar EUR 319,2 miljard. Op woensdag 13 januari 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 70,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 65,7 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 216 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 210,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17,3 miljard naar EUR 829,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 15 januari 2016 Verschil t.o.v. 8 januari 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 8 januari 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,6 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,6 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 146,0 miljard +EUR 2,3 miljard -EUR 0,3 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 15,4 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven activa EUR 515,2 miljard +EUR 15,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 123,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,9 miljard naar EUR 547,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 308.405 −376
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.357 −11
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 228.049 −365
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.926 705
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.548 1.644
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.548 1.644
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 535.352 −4.825
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 65.742 −4.890
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 469.543 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 67 65
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 111.835 1.248
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.185.432 16.320
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 829.717 17.276
  7.2 Overige waardepapieren 355.715 −956
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.145 0
9 Overige activa 221.909 −3.341
Totaal activa 2.778.265 11.376
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.065.603 −8.258
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 763.679 −10.018
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 547.534 −15.902
  2.2 Depositofaciliteit 215.962 5.836
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 183 47
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.870 −33
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 178.371 28.932
  5.1 Overheid 95.387 27.921
  5.2 Overige verplichtingen 82.984 1.011
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.153 −751
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.490 1.679
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.203 −901
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.203 −901
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 215.912 296
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 97.633 429
Totaal passiva 2.778.265 11.376

Contactpersonen voor de media