Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 15. janvārī

2016. gada 19. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 15. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 270.5 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 14. janvāris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 117 milj. ASV dolāru 125 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 355.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.3 mljrd. euro (līdz 1 065.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 27.9 mljrd. euro (līdz 95.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 10.7 mljrd. euro (līdz 319.2 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 13. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 70.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 65.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 216 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 210.1 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17.3 mljrd. euro (līdz 829.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 15. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 8. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 8. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.6 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.6 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 146.0 mljrd. euro +2.3 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 15.4 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 515.2 mljrd. euro +15.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.9 mljrd. euro (līdz 547.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 308 405 −376
  2.1 SVF debitoru parādi 80 357 −11
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 228 049 −365
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29 926 705
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 548 1 644
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 548 1 644
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 535 352 −4 825
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 65 742 −4 890
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 469 543 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 67 65
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 111 835 1 248
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 185 432 16 320
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 829 717 17 276
  7.2 Pārējie vērtspapīri 355 715 −956
8 Valdības parāds euro 25 145 0
9 Pārējie aktīvi 221 909 −3 341
Kopā aktīvi 2 778 265 11 376
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 065 603 −8 258
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 763 679 −10 018
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 547 534 −15 902
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 215 962 5 836
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 183 47
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 870 −33
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 178 371 28 932
  5.1 Saistības pret valdību 95 387 27 921
  5.2 Pārējās saistības 82 984 1 011
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38 153 −751
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 490 1 679
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 203 −901
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 203 −901
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 215 912 296
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 97 633 429
Kopā pasīvi 2 778 265 11 376

Kontaktinformācija presei