Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 15. siječnja 2016.

19. siječnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 15. siječnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 270,5 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
14. siječnja 2016.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 117 mil. USD 125 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1 mlrd. EUR na 355,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 8,3 mlrd. EUR na 1.065,6 mrld. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 27,9 mlrd. EUR na 95,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 10,7 mlrd. EUR na 319,2 mlrd. EUR. U srijedu, 13. siječnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 70,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 65,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 216 mlrd. EUR (u odnosu na 210,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17,3 mlrd. EUR na 829,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 15. siječnja 2016. Razlika u odnosu na 8. siječnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 8. siječnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,6 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,6 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 146,0 mlrd. EUR +2,3 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 15,4 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 515,2 mlrd. EUR +15,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 123,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 15,9 mlrd. EUR na 547,5 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 308 405 −376
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 357 −11
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 228 049 −365
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 29 926 705
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 548 1 644
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 548 1 644
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 535 352 −4 825
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 65 742 −4 890
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 469 543 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 67 65
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 111 835 1 248
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 185 432 16 320
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 829 717 17 276
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 355 715 −956
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 145 0
9 Ostala imovina 221 909 −3 341
Ukupno imovina 2 778 265 11 376
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 065 603 −8 258
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 763 679 −10 018
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 547 534 −15 902
  2.2 Novčani depoziti 215 962 5 836
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 183 47
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 870 −33
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 178 371 28 932
  5.1 Opća država 95 387 27 921
  5.2 Ostale obveze 82 984 1 011
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 38 153 −751
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 490 1 679
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 203 −901
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 203 −901
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 215 912 296
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 97 633 429
Ukupno obveze 2 778 265 11 376

Kontaktni podatci za medije