Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. jaanuar 2016

19. jaanuar 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

15. jaanuaril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 270,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
14. jaanuar 2016  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 117 miljonit USA dollarit 125 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 355,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 8,3 miljardi euro võrra 1065,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 27,9 miljardi euro võrra 95,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 10,7 miljardi euro võrra 319,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. jaanuaril 2016 möödus 70,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 65,7 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 216 miljardi euro ulatuses (võrreldes 210,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17,3 miljardi euro võrra 829,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 15. jaanuar 2016 Erinevus võrreldes 8. jaanuariga 2016 – ost Erinevus võrreldes 8. jaanuariga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,6 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 146,0 miljardit eurot +2,3 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 15,4 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 515,2 miljardit eurot +15,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,9 miljardi euro võrra 547,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 308 405 −376
  2.1 Nõuded RVFle 80 357 −11
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 228 049 −365
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 926 705
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 548 1 644
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 548 1 644
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 535 352 −4 825
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 65 742 −4 890
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 469 543 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 67 65
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 111 835 1 248
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 185 432 16 320
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 829 717 17 276
  7.2 Muud väärtpaberid 355 715 −956
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 145 0
9 Muud varad 221 909 −3 341
Varad kokku 2 778 265 11 376
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 065 603 −8 258
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 763 679 −10 018
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 547 534 −15 902
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 215 962 5 836
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 183 47
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 870 −33
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 178 371 28 932
  5.1 Valitsussektor 95 387 27 921
  5.2 Muud kohustused 82 984 1 011
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 153 −751
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 490 1 679
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 203 −901
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 203 −901
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 215 912 296
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 97 633 429
Kohustused kokku 2 778 265 11 376

Kontaktandmed