Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. januar 2016

19. januar 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. januar 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 270,5 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
14. januar 2016  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 117 mio. USD 125 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1 mia. euro til 355,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 8,3 mia. euro til 1.065,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 27,9 mia. euro til 95,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 10,7 mia. euro til 319,2 mia. euro. Onsdag den 13. januar 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 70,6 mia. euro, og en ny på 65,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 216 mia. euro (mod 210,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17,3 mia. euro til 829,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 15. januar 2016 Ændring i forhold til 8. januar 2016 – opkøb Ændring i forhold til 8. januar 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,6 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,6 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 146,0 mia. euro +2,3 mia. euro -0,3 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 15,4 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 515,2 mia. euro +15,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 123,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 15,9 mia. euro til 547,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 308.405 −376
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.357 −11
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 228.049 −365
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.926 705
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.548 1.644
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.548 1.644
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 535.352 −4.825
  5.1 Primære markedsoperationer 65.742 −4.890
  5.2 Langfristede markedsoperationer 469.543 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 67 65
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 111.835 1.248
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.185.432 16.320
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 829.717 17.276
  7.2 Andre værdipapirer 355.715 −956
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.145 0
9 Andre aktiver 221.909 −3.341
Aktiver i alt 2.778.265 11.376
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.065.603 −8.258
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 763.679 −10.018
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 547.534 −15.902
  2.2 Indlånsfacilitet 215.962 5.836
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 183 47
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.870 −33
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 178.371 28.932
  5.1 Offentlig forvaltning og service 95.387 27.921
  5.2 Andre forpligtelser 82.984 1.011
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.153 −751
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.490 1.679
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.203 −901
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.203 −901
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 215.912 296
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 97.633 429
Passiver i alt 2.778.265 11.376

Medie- og pressehenvendelser