Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. lednu 2016

19. ledna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. ledna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 270,5 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
14. ledna 2016  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 117 mil. USD 125 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1 mld. EUR na 355,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 8,3 mld. EUR na 1 065,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 27,9 mld. EUR na 95,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 10,7 mld. EUR na 319,2 mld. EUR. Ve středu 13. ledna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 70,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 65,7 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 216 mld. EUR (oproti 210,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17,3 mld. EUR na 829,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 15. lednu 2016 Rozdíl v porovnání s 8. lednem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 8. lednem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,6 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 146,0 mld. EUR +2,3 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 15,4 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 515,2 mld. EUR +15,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15,9 mld. EUR na 547,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 308 405 −376
  2.1 Pohledávky za MMF 80 357 −11
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 228 049 −365
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 926 705
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 548 1 644
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 548 1 644
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 535 352 −4 825
  5.1 Hlavní refinanční operace 65 742 −4 890
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 469 543 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 67 65
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 111 835 1 248
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 185 432 16 320
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 829 717 17 276
  7.2 Ostatní cenné papíry 355 715 −956
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 145 0
9 Ostatní aktiva 221 909 −3 341
Aktiva celkem 2 778 265 11 376
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 065 603 −8 258
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 763 679 −10 018
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 547 534 −15 902
  2.2 Vkladová facilita 215 962 5 836
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 183 47
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 870 −33
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 178 371 28 932
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 95 387 27 921
  5.2 Ostatní závazky 82 984 1 011
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 153 −751
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 490 1 679
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 203 −901
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 203 −901
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 215 912 296
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 633 429
Pasiva celkem 2 778 265 11 376

Kontakty pro média