Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 януари 2016 г.

19 януари 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 15 януари 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 270,5 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
14 януари 2016 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 117 млн. щатски долара 125 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 355,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 8,3 млрд. евро до 1065,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 27,9 млрд. евро до 95,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 10,7 млрд. евро до 319,2 млрд. евро. На 13 януари 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 70,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 65,7 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 216 млрд. евро (при 210,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17,3 млрд. евро до 829,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 15 януари 2016 г. Разлика спрямо 8 януари 2016 г. – покупки Разлика спрямо 8 януари 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,6 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,6 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 146,0 млрд. евро +2,3 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 15,4 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 515,2 млрд. евро +15,3 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 123,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 15,9 млрд. евро до 547,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 308 405 −376
  2.1 Вземания от МВФ 80 357 −11
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 228 049 −365
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 926 705
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 548 1 644
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 548 1 644
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 535 352 −4 825
  5.1 Основни операции по рефинансиране 65 742 −4 890
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 469 543 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 67 65
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 111 835 1 248
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 185 432 16 320
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 829 717 17 276
  7.2 Други ценни книжа 355 715 −956
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 145 0
9 Други активи 221 909 −3 341
Общо активи 2 778 265 11 376
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 065 603 −8 258
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 763 679 −10 018
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 547 534 −15 902
  2.2 Депозитно улеснение 215 962 5 836
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 183 47
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 870 −33
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 178 371 28 932
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 95 387 27 921
  5.2 Други задължения 82 984 1 011
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 153 −751
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 490 1 679
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 203 −901
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 203 −901
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 215 912 296
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 97 633 429
Общо пасиви 2 778 265 11 376

Данни за контакт за медиите