Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 november 2015

1 december 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 27 november 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 263,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
27 november 2015.  6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 141 miljoner USD 134 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 359 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 1 057,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 114,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 13,1 miljarder EUR till 366 miljarder EUR. Onsdagen den 25 november 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 60,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 73,8 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 33,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 21,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat, nära noll, medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 159 miljarder EUR (jämfört med 170,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 16,1 miljarder EUR till 752,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 27 november 2015 Förändring jämfört med den 20 november 2015 – Köp Förändring jämfört med den 20 november 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,9 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 137,8 miljarder EUR +2,1 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 15,2 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 445,5 miljarder EUR +13,7 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 123,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24,7 miljarder EUR till 498,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.850 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 292.078 −205
  2.1 Fordringar på IMF 78.652 44
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 213.426 −249
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.242 −175
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.512 −216
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.512 −216
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 525.212 1.946
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 73.774 13.247
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 451.371 −11.350
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 67 49
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 129.014 −6.917
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.111.220 16.537
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 752.209 16.106
  7.2 Andra värdepapper 359.011 430
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0
9 Övriga tillgångar 216.459 3.326
Summa tillgångar 2.706.740 14.296
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.057.697 3.958
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 658.073 13.482
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 498.902 24.682
  2.2 Inlåningsfacilitet 159.019 −11.192
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 153 −8
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.129 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 211.356 −3.690
  5.1 Offentliga sektorn 114.759 −965
  5.2 Övriga skulder 96.596 −2.725
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.035 −1.068
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.222 −34
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.099 −546
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.099 −546
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 218.991 2.194
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.201 0
Summa skulder 2.706.740 14.296

Kontakt för media