Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. novembra 2015

1. december 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. novembra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 263,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
27. november 2015  6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 141 mio USD 134 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 359 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4 milijarde EUR na 1.057,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1 milijardo EUR na 114,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 13,1 milijarde EUR na 366 milijard EUR. V sredo, 25. novembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 60,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 73,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 33,1 milijarde EUR, medtem ko je bila poravnana nova v višini 21,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 159 milijard EUR (v primerjavi s 170,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 16,1 milijarde EUR na 752,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 27. novembra 2015 Razlika od 20. novembra 2015 – kupljeno Razlika od 20. novembra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,9 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 137,8 milijarde EUR +2,1 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 15,2 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 445,5 milijarde EUR +13,7 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 24,7 milijarde EUR na 498,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.850 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 292.078 −205
  2.1 Terjatve do MDS 78.652 44
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 213.426 −249
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 38.242 −175
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.512 −216
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.512 −216
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 525.212 1.946
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 73.774 13.247
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 451.371 −11.350
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 67 49
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 129.014 −6.917
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.111.220 16.537
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 752.209 16.106
  7.2 Drugi vrednostni papirji 359.011 430
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0
9 Druga sredstva 216.459 3.326
Skupaj sredstva 2.706.740 14.296
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.057.697 3.958
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 658.073 13.482
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 498.902 24.682
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 159.019 −11.192
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 153 −8
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.129 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 211.356 −3.690
  5.1 Širša država 114.759 −965
  5.2 Druge obveznosti 96.596 −2.725
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.035 −1.068
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.222 −34
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.099 −546
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.099 −546
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 218.991 2.194
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.201 0
Skupaj obveznosti 2.706.740 14.296

Stiki za medije