Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. novembru 2015

1. decembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. novembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,2 mld. EUR na 263,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
27. novembra 2015  6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 141 mil. USD 134 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 359 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4 mld. EUR na 1 057,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 1 mld. EUR na 114,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 13,1 mld. EUR na 366 mld. EUR. V stredu 25. novembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 60,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 73,8 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 33,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 21,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal na úrovni blízkej nule, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 159 mld. EUR (v porovnaní so 170,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 16,1 mld. EUR na 752,2 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 27. novembru 2015 Zmena oproti 20. novembru 2015: nákup Zmena oproti 20. novembru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,9 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 137,8 mld. EUR +2,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 15,2 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 445,5 mld. EUR +13,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 24,7 mld. EUR na 498,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 850 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 292 078 −205
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 652 44
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 213 426 −249
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 242 −175
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 512 −216
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 512 −216
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 525 212 1 946
  5.1 Hlavné refinančné operácie 73 774 13 247
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 451 371 −11 350
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 67 49
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 129 014 −6 917
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 111 220 16 537
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 752 209 16 106
  7.2 Ostatné cenné papiere 359 011 430
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0
9 Ostatné aktíva 216 459 3 326
Aktíva spolu 2 706 740 14 296
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 057 697 3 958
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 658 073 13 482
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 498 902 24 682
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 159 019 −11 192
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 153 −8
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 129 1
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 211 356 −3 690
  5.1 Verejná správa 114 759 −965
  5.2 Ostatné záväzky 96 596 −2 725
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 035 −1 068
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 222 −34
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 099 −546
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 099 −546
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 218 991 2 194
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 201 0
Pasíva spolu 2 706 740 14 296

Kontakt pre médiá