Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 listopada 2015 roku

1 grudnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27.11.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR do poziomu 263,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
27.11.2015  6-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 141 mln USD 134 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 359 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4 mld EUR do poziomu 1057,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 1 mld EUR do poziomu 114,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 13,1 mld EUR do poziomu 366 mld EUR. W środę 25.11.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 60,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 73,8 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 33,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 21,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na poziomie bliskim zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 159 mld EUR (wobec 170,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 16,1 mld EUR do poziomu 752,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 27.11.2015 Różnica wobec 20.11.2015 – zakup Różnica wobec 20.11.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,9 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 137,8 mld EUR +2,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 15,2 mld EUR +0,2 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 445,5 mld EUR +13,7 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 24,7 mld EUR do poziomu 498,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.850 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 292.078 −205
  2.1 Należności od MFW 78.652 44
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 213.426 −249
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 38.242 −175
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.512 −216
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.512 −216
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 525.212 1.946
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 73.774 13.247
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 451.371 −11.350
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 67 49
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 129.014 −6.917
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.111.220 16.537
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 752.209 16.106
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.011 430
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0
9 Pozostałe aktywa 216.459 3.326
Aktywa razem 2.706.740 14.296
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.057.697 3.958
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 658.073 13.482
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 498.902 24.682
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 159.019 −11.192
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 153 −8
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.129 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 211.356 −3.690
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 114.759 −965
  5.2 Pozostałe zobowiązania 96.596 −2.725
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.035 −1.068
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.222 −34
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.099 −546
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.099 −546
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 218.991 2.194
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 0
Pasywa razem 2.706.740 14.296

Kontakt z mediami