Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 november 2015

1 december 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 november 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 263,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
27 november 2015  6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 141 miljoen USD 134 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 359 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4 miljard naar EUR 1.057,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 114,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 13,1 miljard naar EUR 366 miljard. Op woensdag 25 november 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 60,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 73,8 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 33,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 21,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef dicht bij nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 159 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 170,2 miljard de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 16,1 miljard naar EUR 752,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 27 november 2015 Verschil t.o.v. 20 november 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 20 november 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,9 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 137,8 miljard +EUR 2,1 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 15,2 miljard +EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 445,5 miljard +EUR 13,7 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 123,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24,7 miljard naar EUR 498,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.850 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 292.078 −205
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.652 44
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 213.426 −249
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.242 −175
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.512 −216
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.512 −216
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 525.212 1.946
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 73.774 13.247
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 451.371 −11.350
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 67 49
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 129.014 −6.917
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.111.220 16.537
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 752.209 16.106
  7.2 Overige waardepapieren 359.011 430
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0
9 Overige activa 216.459 3.326
Totaal activa 2.706.740 14.296
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.057.697 3.958
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 658.073 13.482
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 498.902 24.682
  2.2 Depositofaciliteit 159.019 −11.192
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 153 −8
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.129 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 211.356 −3.690
  5.1 Overheid 114.759 −965
  5.2 Overige verplichtingen 96.596 −2.725
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.035 −1.068
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.222 −34
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.099 −546
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.099 −546
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 218.991 2.194
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.201 0
Totaal passiva 2.706.740 14.296

Contactpersonen voor de media