Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 27. novembrī

2015. gada 1. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 27. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 263.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 27. novembris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 141 milj. ASV dolāru 134 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 359 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 1 057.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 114.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 13.1 mljrd. euro (līdz 366 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 25. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 60.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 73.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 33.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 21.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 159 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 170.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 16.1 mljrd. euro (līdz 752.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 27. novembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 20. novembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 20. novembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.9 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 137.8 mljrd. euro +2.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 15.2 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 445.5 mljrd. euro +13.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 24.7 mljrd. euro (līdz 498.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 850 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 292 078 −205
  2.1 SVF debitoru parādi 78 652 44
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 213 426 −249
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38 242 −175
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 512 −216
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 512 −216
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 525 212 1 946
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 73 774 13 247
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 451 371 −11 350
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 67 49
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 129 014 −6 917
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 111 220 16 537
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 752 209 16 106
  7.2 Pārējie vērtspapīri 359 011 430
8 Valdības parāds euro 25 152 0
9 Pārējie aktīvi 216 459 3 326
Kopā aktīvi 2 706 740 14 296
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 057 697 3 958
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 658 073 13 482
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 498 902 24 682
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 159 019 −11 192
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 153 −8
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 129 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 211 356 −3 690
  5.1 Saistības pret valdību 114 759 −965
  5.2 Pārējās saistības 96 596 −2 725
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41 035 −1 068
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 222 −34
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 099 −546
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 099 −546
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 218 991 2 194
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 201 0
Kopā pasīvi 2 706 740 14 296

Kontaktinformācija presei