Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 27. studenog 2015.

1. prosinca 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 27. studenog 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 263,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
27. studenog 2015.  6-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 141 mil. USD 134 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,4 mlrd. EUR na 359 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 4 mlrd. EUR na 1.057,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 1 mlrd. EUR na 114,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 13,1 mlrd. EUR na 366 mlrd. EUR. U srijedu, 25. studenog 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 60,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 73,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 33,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 21,8 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je na razini približno nula, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 159 mlrd. EUR (u odnosu na 170,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 16,1 mlrd. EUR na 752,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 27. studenog 2015. Razlika u odnosu na 20. studenog 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 20. studenog 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,9 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 137,8 mlrd. EUR +2,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 15,2 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 445,5 mlrd. EUR +13,7 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 123,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 24,7 mlrd. EUR na 498,9 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 850 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 292 078 −205
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 652 44
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 213 426 −249
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 38 242 −175
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 512 −216
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 512 −216
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 525 212 1 946
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 73 774 13 247
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 451 371 −11 350
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 67 49
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 129 014 −6 917
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 111 220 16 537
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 752 209 16 106
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 011 430
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0
9 Ostala imovina 216 459 3 326
Ukupno imovina 2 706 740 14 296
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 057 697 3 958
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 658 073 13 482
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 498 902 24 682
  2.2 Novčani depoziti 159 019 −11 192
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 153 −8
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 129 1
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 211 356 −3 690
  5.1 Opća država 114 759 −965
  5.2 Ostale obveze 96 596 −2 725
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 41 035 −1 068
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 222 −34
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 099 −546
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 099 −546
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 218 991 2 194
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 201 0
Ukupno obveze 2 706 740 14 296

Kontaktni podatci za medije