Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.11.2015

1.12.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.11.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 263,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
27.11.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) 141 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 134 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 359 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 1 057,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1 miljardilla eurolla 114,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 13,1 miljardilla eurolla 366 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.11.2015 erääntyi 60,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 73,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 33,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2) ja suoritettiin uusi, 21,8 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli edelleen lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 159 miljardia euroa (edellisellä viikolla 170,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 16,1 miljardilla eurolla 752,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 27.11.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,9 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 137,8 miljardia euroa +2,1 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 15,2 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 445,5 miljardia euroa +13,7 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 123,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 24,7 miljardilla eurolla 498,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 850 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 292 078 −205
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 652 44
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 213 426 −249
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 242 −175
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 512 −216
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 512 −216
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 525 212 1 946
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 73 774 13 247
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 451 371 −11 350
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 67 49
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 129 014 −6 917
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 111 220 16 537
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 752 209 16 106
  7.2 Muut arvopaperit 359 011 430
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0
9 Muut saamiset 216 459 3 326
Vastaavaa yhteensä 2 706 740 14 296
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 057 697 3 958
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 658 073 13 482
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 498 902 24 682
  2.2 Talletusmahdollisuus 159 019 −11 192
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 153 −8
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 129 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 211 356 −3 690
  5.1 Julkisyhteisöt 114 759 −965
  5.2 Muut 96 596 −2 725
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 035 −1 068
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 222 −34
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 099 −546
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 099 −546
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 218 991 2 194
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 201 0
Vastattavaa yhteensä 2 706 740 14 296

Yhteyshenkilöt