Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. november 2015

1. december 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. november 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 263,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
27. november 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage 141 mio. USD 134 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,4 mia. euro til 359 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4 mia. euro til 1.057,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1 mia. euro til 114,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 13,1 mia. euro til 366 mia. euro. Onsdag den 25. november 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 60,5 mia. euro, og en ny på 73,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 33,1 mia. euro, og en ny på 21,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret og tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 159 mia. euro (mod 170,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 16,1 mia. euro til 752,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 27. november 2015 Ændring i forhold til 20. november 2015 – opkøb Ændring i forhold til 20. november 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,9 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 137,8 mia. euro +2,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 15,2 mia. euro +0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 445,5 mia. euro +13,7 mia. euro -
Securities Markets Programme 123,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24,7 mia. euro til 498,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.850 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 292.078 −205
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.652 44
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 213.426 −249
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 38.242 −175
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.512 −216
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.512 −216
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 525.212 1.946
  5.1 Primære markedsoperationer 73.774 13.247
  5.2 Langfristede markedsoperationer 451.371 −11.350
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 67 49
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 129.014 −6.917
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.111.220 16.537
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 752.209 16.106
  7.2 Andre værdipapirer 359.011 430
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0
9 Andre aktiver 216.459 3.326
Aktiver i alt 2.706.740 14.296
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.057.697 3.958
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 658.073 13.482
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 498.902 24.682
  2.2 Indlånsfacilitet 159.019 −11.192
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 153 −8
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.129 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 211.356 −3.690
  5.1 Offentlig forvaltning og service 114.759 −965
  5.2 Andre forpligtelser 96.596 −2.725
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.035 −1.068
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.222 −34
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.099 −546
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.099 −546
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 218.991 2.194
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.201 0
Passiver i alt 2.706.740 14.296

Medie- og pressehenvendelser