Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. listopadu 2015

1. prosince 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. listopadu 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,2 mld. EUR na 263,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
27. listopadu 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní 141 mil. USD 134 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 359 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4 mld. EUR na 1 057,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 1 mld. EUR na 114,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 13,1 mld. EUR na 366 mld. EUR. Ve středu 25. listopadu 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 60,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 73,8 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 33,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 21,8 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala na téměř nulové úrovni, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 159 mld. EUR (oproti 170,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 16,1 mld. EUR na 752,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 27. listopadu 2015 Rozdíl v porovnání s 20. listopadem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 20. listopadem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,9 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 137,8 mld. EUR +2,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 15,2 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 445,5 mld. EUR +13,7 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24,7 mld. EUR na 498,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 850 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 292 078 −205
  2.1 Pohledávky za MMF 78 652 44
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 213 426 −249
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 242 −175
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 512 −216
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 512 −216
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 525 212 1 946
  5.1 Hlavní refinanční operace 73 774 13 247
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 451 371 −11 350
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 67 49
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 129 014 −6 917
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 111 220 16 537
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 752 209 16 106
  7.2 Ostatní cenné papíry 359 011 430
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0
9 Ostatní aktiva 216 459 3 326
Aktiva celkem 2 706 740 14 296
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 057 697 3 958
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 658 073 13 482
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 498 902 24 682
  2.2 Vkladová facilita 159 019 −11 192
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 153 −8
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 129 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 211 356 −3 690
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 114 759 −965
  5.2 Ostatní závazky 96 596 −2 725
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 035 −1 068
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 222 −34
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 099 −546
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 099 −546
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 218 991 2 194
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 0
Pasiva celkem 2 706 740 14 296

Kontakty pro média