Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 ноември 2015 г.

1 декември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 27 ноември 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,2 млрд. евро до 263,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
27 ноември 2015 г.  6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 141 млн. щатски долара 134 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 359 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4 млрд. евро до 1057,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 1 млрд. евро до 114,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 13,1 млрд. евро до 366 млрд. евро. На 25 ноември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 60,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 73,8 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 33,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 21,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава близо до нулата, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 159 млрд. евро (при 170,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 16,1 млрд. евро до 752,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 27 ноември 2015 г. Разлика спрямо 20 ноември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 20 ноември 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,9 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 137,8 млрд. евро +2,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 15,2 млрд. евро +0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 445,5 млрд. евро +13,7 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 123,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 24,7 млрд. евро до 498,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 850 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 292 078 −205
  2.1 Вземания от МВФ 78 652 44
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 213 426 −249
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 242 −175
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 512 −216
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 512 −216
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 525 212 1 946
  5.1 Основни операции по рефинансиране 73 774 13 247
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 451 371 −11 350
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 67 49
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 129 014 −6 917
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 111 220 16 537
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 752 209 16 106
  7.2 Други ценни книжа 359 011 430
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0
9 Други активи 216 459 3 326
Общо активи 2 706 740 14 296
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 057 697 3 958
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 658 073 13 482
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 498 902 24 682
  2.2 Депозитно улеснение 159 019 −11 192
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 153 −8
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 129 1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 211 356 −3 690
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 114 759 −965
  5.2 Други задължения 96 596 −2 725
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 035 −1 068
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 222 −34
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 099 −546
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 099 −546
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 218 991 2 194
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 201 0
Общо пасиви 2 706 740 14 296

Данни за контакт за медиите