Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 november 2015

17 november 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 13 november 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 263,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
13 november 2015  6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 141 miljoner USD 148 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 358,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 1 055,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 16,7 miljarder EUR till 81,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 337,5 miljarder EUR. Onsdagen den 11 november 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 61,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 62,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat, nära noll, medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 187,6 miljarder EUR (jämfört med 187 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,2 miljarder EUR till 721,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 13 november 2015 Förändring jämfört med den 6 november 2015 – Köp Förändring jämfört med den 6 november 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,0 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 134,1 miljarder EUR +1,6 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 14,8 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 419,1 miljarder EUR +12,6 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 123,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,8 miljarder EUR till 488,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.850 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 290.627 2.259
  2.1 Fordringar på IMF 78.604 48
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 212.023 2.211
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.285 −1.942
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.447 −226
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.447 −226
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 525.286 1.076
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 62.532 1.064
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 462.721 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 33 12
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 135.362 451
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.080.171 14.602
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 721.944 14.249
  7.2 Andra värdepapper 358.227 354
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0
9 Övriga tillgångar 216.193 −2.750
Summa tillgångar 2.682.374 13.471
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.055.563 125
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 675.951 −3.179
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 488.184 −3.805
  2.2 Inlåningsfacilitet 187.599 616
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 167 10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.982 −110
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 172.442 18.109
  5.1 Offentliga sektorn 81.619 16.692
  5.2 Övriga skulder 90.823 1.417
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.349 −109
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.976 −81
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.427 −184
  8.1 Inlåning och övriga skulder 6.427 −184
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 216.546 −1.100
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.201 0
Summa skulder 2.682.374 13.471

Kontakt för media