Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. novembra 2015

17. november 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. novembra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 263,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
13. november 2015  6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 141 mio USD 148 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 358,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,1 milijarde EUR na 1.055,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 16,7 milijarde EUR na 81,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 337,5 milijarde EUR. V sredo, 11. novembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 61,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 62,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala blizu ničle, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 187,6 milijarde EUR (v primerjavi s 187 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,2 milijarde EUR na 721,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 13. novembra 2015 Razlika od 6. novembra 2015 – kupljeno Razlika od 6. novembra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,0 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 134,1 milijarde EUR +1,6 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 14,8 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 419,1 milijarde EUR +12,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3,8 milijarde EUR na 488,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.850 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 290.627 2.259
  2.1 Terjatve do MDS 78.604 48
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 212.023 2.211
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.285 −1.942
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.447 −226
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.447 −226
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 525.286 1.076
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 62.532 1.064
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 462.721 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 33 12
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 135.362 451
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.080.171 14.602
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 721.944 14.249
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.227 354
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0
9 Druga sredstva 216.193 −2.750
Skupaj sredstva 2.682.374 13.471
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.055.563 125
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 675.951 −3.179
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 488.184 −3.805
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 187.599 616
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 167 10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.982 −110
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 172.442 18.109
  5.1 Širša država 81.619 16.692
  5.2 Druge obveznosti 90.823 1.417
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.349 −109
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.976 −81
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.427 −184
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.427 −184
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 216.546 −1.100
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.201 0
Skupaj obveznosti 2.682.374 13.471

Stiki za medije