Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. novembru 2015

17. novembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. novembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,6 mld. EUR na 263,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
13. novembra 2015  6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 141 mil. USD 148 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 358,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,1 mld. EUR na 1 055,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 16,7 mld. EUR na 81,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 0,5 mld. EUR na 337,5 mld. EUR. V stredu 11. novembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 61,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 62,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal na úrovni blízkej nule, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 187,6 mld. EUR (v porovnaní so 187 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,2 mld. EUR na 721,9 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 13. novembru 2015 Zmena oproti 6. novembru 2015: nákup Zmena oproti 6. novembru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 134,1 mld. EUR +1,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 14,8 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 419,1 mld. EUR +12,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 3,8 mld. EUR na 488,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 850 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 290 627 2 259
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 604 48
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 212 023 2 211
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 285 −1 942
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 447 −226
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 447 −226
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 525 286 1 076
  5.1 Hlavné refinančné operácie 62 532 1 064
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 462 721 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 33 12
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 135 362 451
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 080 171 14 602
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 721 944 14 249
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 227 354
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0
9 Ostatné aktíva 216 193 −2 750
Aktíva spolu 2 682 374 13 471
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 055 563 125
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 675 951 −3 179
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 488 184 −3 805
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 187 599 616
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 167 10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 982 −110
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 172 442 18 109
  5.1 Verejná správa 81 619 16 692
  5.2 Ostatné záväzky 90 823 1 417
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 349 −109
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 976 −81
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 427 −184
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 427 −184
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 216 546 −1 100
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 201 0
Pasíva spolu 2 682 374 13 471

Kontakt pre médiá