Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 listopada 2015 roku

17 listopada 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13.11.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld EUR do poziomu 263,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
13.11.2015  6-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 141 mln USD 148 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 358,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,1 mld EUR do poziomu 1055,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 16,7 mld EUR do poziomu 81,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 0,5 mld EUR do poziomu 337,5 mld EUR. W środę 11.11.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 61,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 62,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na poziomie bliskim zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 187,6 mld EUR (wobec 187 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,2 mld EUR do poziomu 721,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 13.11.2015 Różnica wobec 6.11.2015 – zakup Różnica wobec 6.11.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 134,1 mld EUR +1,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 14,8 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 419,1 mld EUR +12,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3,8 mld EUR do poziomu 488,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.850 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 290.627 2.259
  2.1 Należności od MFW 78.604 48
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 212.023 2.211
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 40.285 −1.942
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.447 −226
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.447 −226
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 525.286 1.076
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 62.532 1.064
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 462.721 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 33 12
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 135.362 451
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.080.171 14.602
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 721.944 14.249
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.227 354
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0
9 Pozostałe aktywa 216.193 −2.750
Aktywa razem 2.682.374 13.471
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.055.563 125
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 675.951 −3.179
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 488.184 −3.805
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 187.599 616
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 167 10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.982 −110
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 172.442 18.109
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 81.619 16.692
  5.2 Pozostałe zobowiązania 90.823 1.417
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.349 −109
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.976 −81
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.427 −184
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.427 −184
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 216.546 −1.100
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 0
Pasywa razem 2.682.374 13.471

Kontakt z mediami