Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 november 2015

17 november 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 november 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 263,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
13 november 2015  6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 141 miljoen USD 148 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 358,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 1.055,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 16,7 miljard naar EUR 81,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 337,5 miljard. Op woensdag 11 november 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 61,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 62,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef dicht bij nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 187,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 187 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,2 miljard naar EUR 721,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 13 november 2015 Verschil t.o.v. 6 november 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 6 november 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,0 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 134,1 miljard +EUR 1,6 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 14,8 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 419,1 miljard +EUR 12,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 123,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,8 miljard naar EUR 488,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.850 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 290.627 2.259
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.604 48
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 212.023 2.211
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.285 −1.942
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.447 −226
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.447 −226
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 525.286 1.076
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 62.532 1.064
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 462.721 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 33 12
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 135.362 451
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.080.171 14.602
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 721.944 14.249
  7.2 Overige waardepapieren 358.227 354
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0
9 Overige activa 216.193 −2.750
Totaal activa 2.682.374 13.471
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.055.563 125
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 675.951 −3.179
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 488.184 −3.805
  2.2 Depositofaciliteit 187.599 616
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 167 10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.982 −110
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 172.442 18.109
  5.1 Overheid 81.619 16.692
  5.2 Overige verplichtingen 90.823 1.417
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.349 −109
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.976 −81
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.427 −184
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.427 −184
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 216.546 −1.100
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.201 0
Totaal passiva 2.682.374 13.471

Contactpersonen voor de media