Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 13. novembrī

2015. gada 17. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 13. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 263.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 13. novembris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 141 milj. ASV dolāru 148 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 358.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 1 055.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 16.7 mljrd. euro (līdz 81.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 337.5 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 11. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 61.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 62.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 187.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 187 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.2 mljrd. euro (līdz 721.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 13. novembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 6. novembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 6. novembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 134.1 mljrd. euro +1.6 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 14.8 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 419.1 mljrd. euro +12.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.8 mljrd. euro (līdz 488.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 850 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 290 627 2 259
  2.1 SVF debitoru parādi 78 604 48
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 212 023 2 211
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40 285 −1 942
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 447 −226
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 447 −226
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 525 286 1 076
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 62 532 1 064
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 462 721 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 33 12
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 135 362 451
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 080 171 14 602
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 721 944 14 249
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 227 354
8 Valdības parāds euro 25 152 0
9 Pārējie aktīvi 216 193 −2 750
Kopā aktīvi 2 682 374 13 471
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 055 563 125
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 675 951 −3 179
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 488 184 −3 805
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 187 599 616
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 167 10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 982 −110
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 172 442 18 109
  5.1 Saistības pret valdību 81 619 16 692
  5.2 Pārējās saistības 90 823 1 417
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41 349 −109
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1 976 −81
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 427 −184
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 427 −184
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 216 546 −1 100
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 201 0
Kopā pasīvi 2 682 374 13 471

Kontaktinformācija presei