Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 13. studenog 2015.

17. studenog 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 13. studenog 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,6 mlrd. EUR na 263,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
13. studenog 2015.  6-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 141 mil. USD 148 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,4 mlrd. EUR na 358,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,1 mlrd. EUR na 1.055,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 16,7 mlrd. EUR na 81,6 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 0,5 mlrd. EUR na 337,5 mlrd. EUR. U srijedu, 11. studenog 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 61,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 62,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je na razini približno nula, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 187,6 mlrd. EUR (u odnosu na 187 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,2 mlrd. EUR na 721,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 13. studenog 2015. Razlika u odnosu na 6. studenog 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 6. studenog 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 134,1 mlrd. EUR +1,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 14,8 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 419,1 mlrd. EUR +12,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 123,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 3,8 mlrd. EUR na 488,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 850 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 290 627 2 259
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 604 48
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 212 023 2 211
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 40 285 −1 942
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 447 −226
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 447 −226
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 525 286 1 076
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 62 532 1 064
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 462 721 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 33 12
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 135 362 451
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 080 171 14 602
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 721 944 14 249
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 227 354
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0
9 Ostala imovina 216 193 −2 750
Ukupno imovina 2 682 374 13 471
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 055 563 125
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 675 951 −3 179
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 488 184 −3 805
  2.2 Novčani depoziti 187 599 616
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 167 10
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 982 −110
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 172 442 18 109
  5.1 Opća država 81 619 16 692
  5.2 Ostale obveze 90 823 1 417
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 41 349 −109
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 976 −81
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 427 −184
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 427 −184
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 216 546 −1 100
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 201 0
Ukupno obveze 2 682 374 13 471

Kontaktni podatci za medije