Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. november 2015

17. november 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. november 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 263,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
13. november 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage 141 mio. USD 148 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,4 mia. euro til 358,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,1 mia. euro til 1.055,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 16,7 mia. euro til 81,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 0,5 mia. euro til 337,5 mia. euro. Onsdag den 11. november 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 61,5 mia. euro, og en ny på 62,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var fortsat tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 187,6 mia. euro (mod 187 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,2 mia. euro til 721,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 13. november 2015 Ændring i forhold til 6. november 2015 – opkøb Ændring i forhold til 6. november 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,0 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 134,1 mia. euro +1,6 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 14,8 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 419,1 mia. euro +12,6 mia. euro -
Securities Markets Programme 123,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,8 mia. euro til 488,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.850 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 290.627 2.259
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.604 48
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 212.023 2.211
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.285 −1.942
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.447 −226
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.447 −226
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 525.286 1.076
  5.1 Primære markedsoperationer 62.532 1.064
  5.2 Langfristede markedsoperationer 462.721 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 33 12
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 135.362 451
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.080.171 14.602
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 721.944 14.249
  7.2 Andre værdipapirer 358.227 354
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0
9 Andre aktiver 216.193 −2.750
Aktiver i alt 2.682.374 13.471
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.055.563 125
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 675.951 −3.179
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 488.184 −3.805
  2.2 Indlånsfacilitet 187.599 616
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 167 10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.982 −110
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 172.442 18.109
  5.1 Offentlig forvaltning og service 81.619 16.692
  5.2 Andre forpligtelser 90.823 1.417
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.349 −109
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.976 −81
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.427 −184
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.427 −184
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 216.546 −1.100
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.201 0
Passiver i alt 2.682.374 13.471

Medie- og pressehenvendelser